Szolgáltatásaink

A Klára-Szíve Időskorúak Gondozóházában, 50 férőhelyen alapápolást, gondozást, és egyéb egészségügyi szolgáltató tevékenységet látunk el.

A 24 órás szolgálatot a főnővér vezetésével 12 szakképzett ápoló-gondozó, tehát összesen 12 személy látja el folyamatosan 2 műszakban és szerződés alapján heti 4 órában házi orvos teljesít szolgálatot.

 • nappali műszak: 7-19 óráig,
 • éjszakai műszak: 19-7 óráig tart.
 • egy műszakos munkarend: 8-17 óráig.

Intézményünk elsődleges célja, hogy segítse, az ország egész területén élő időskorú lakosok szociális és egészségügyi problémáinak megoldását a létszámhely függvényében. Intézményünkben elsősorban a helyben lakó időskorúak kapnak elhelyezést, de igyekszünk elhelyezni a megye minden településéről és a megyén kívülről is a gondozásra szorulókat. Az intézmény 50 személy teljes körű ellátásáról, gondozásáról, ápolásáról gondoskodik.

Az itt működő ellátásra szoruló személyek elhelyezésére a háziorvos, illetve a kórházi kezelő orvos, akár a házi szakápolás részleg tehet javaslatot. Az intézményvezető állandó kapcsolatot tart a javaslattevőkkel, hogy a leginkább sürgősségi ellátásra szoruló személyek juthassanak be az intézménybe.

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapellátás keretében nem lehet gondoskodni a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

Az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább 3-szori étkeztetéséről, a cukorbetegek legalább napi 5-szöri étkeztetéséről szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásával, mentális gondozásával, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (teljes körű ellátásáról) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. Az ápolás-gondozást nyújtó otthon az ellátást igénybevevő teljes körű ellátása, ápolása, gondozása mellett biztosítja szükség szerinti szocioterápiás és mentálhigiénés foglalkoztatását.

Egészségügyi ellátás, gyógyszerelés 

A gondozóházban az egészségügyi szolgáltatás során a szakemberek részéről komplex ellátást kapnak lakóink:

 • egészségmegőrző felvilágosítás
 • rendszeres orvosi vizsgálat
 • szakápoplás
 • ápolás
 • szakorvosi ellátás
 • szükség szerint kórházi ellátás
 • rendeletben meghatározott gyógyszerellátás
 • gyógyászati segédeszközök biztosítása

A megfelelő orvosi ellátásról heti 4 órában gondoskodik a gondozóház szerződött orvosa.

A többi szakellátás a körzeti városi szakrendelőben vagy a debreceni szakrendelőkben történik. A szállításról, az állami betegszállítás/mentő/ keretében, a kíséretről pedig szükség szerint az intézet gondoskodik.

A lakók egészségi állapotának szinten tartásáról, betegség utáni javulásáról a gondozóház szerződött orvosa, a vezető ápoló, a gondozó-ápolók gondoskodnak.

Az intézmény orvosát a vezető ápoló rendszeresen tájékoztatja a lakók/ápoltak egészségi állapotáról. Az orvos által elrendelt teendőket és ezek teljesítését a gondozási lapon fel kell tüntetni. Gyógyszer rendelése, szedése kizárólag az orvos írásbeli utasítása szerint történhet. Ha a lakónak saját házi orvosa van, látogatásának költségét egyénileg kell vállalnia. A szükséges alapgyógyszereket az intézet szerzi be. Az alaplistán nem szereplő, továbbá nem az orvos által rendelt gyógyszerek segédanyagok beszerzése a lakó költségére történik. Az SzCsM rendelet szerinti gyógyszercsoportokat a gondozóház térítésmentesen biztosítja. Az e körbe nem tartozó gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő viseli.

Vérnyomásmérésre, cukorszint mérésre, oxigén saturációra minden nap van lehetőség.

Gondozási tevékenység

Az intézmény szolgáltatását igénybe vevő részére nyújtott olyan fizikai mentális és életvezetési segítség, amely során az itt élő szociális testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkciójának helyreállítására kerül sor. Az önellátás mértékének megfelelő felmérése alapján egyéni gondozási tervek készülnek. A gondozást csapatmunkában mentálhigiénés és ápolási személyzet végzi.

Ápolási tevékenység

A kifejezés alatt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény által biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális intézmény keretei között biztosítható egészségi állapot helyre állítását célzó tevékenységet kell érteni.

Szakápolási tevékenység

A szakápolási tevékenység a beteg kezelőorvosának rendelésére végzett tevékenység melyet szakképzett ápoló végez., amennyiben az ápolást elrendelő orvos a meghatározott tevékenységeket javasolja. A járó beteg szakápolás a korházi ellátás kiváltására lerövidítésére irányuló ellátási forma. A szakápolás célja a beteg állapotának javítása, az egészség megőrzése illetve helyreállítása,a szenvedés enyhítése.

Az ellátás típusát az  ellátást elrendelő orvos határozza meg amely lehet szakápolás, szakirányú terápiás szolgáltatás. Az ellátást elrendelő orvos diagnózisa, terápiás rendelkezése kezelési utasításai a kiinduló pontja az ápolás tervezésének.

Az ápolás folyamatában szükséges az ápolás tervezése.

Az ápolási szükségletek felmérése az ápolási anamnézis felvétele után az ápolási diagnózisok meghatározása szükségesek, a várható eredményeket így tudjuk elérni.

Az elvégzett tevékenységeket pontosan dokumentálni kell az észrevételeket lejegyezni.

A szakápolás értékelése nem csak azért fontos, mert ennek lapján dönti el az orvos az ápoló javaslatát figyelembe véve, hogy szükséges-e a további ápolás, vagy már nem igényel szakirányú ápolást a beteg állapota, hanem ez a visszacsatolás szükséges az esetleges további ápolás tervezéséhez is.

Az utógondozás keretében a szakápolás és a szakirányú tevékenység során biztosítani kell a beteg pszichés vezetését, étkezési tanácsadást kell nyújtani mindazon tevékenységeket elvégezni, melyet az orvos elrendel s amelyeket megtehetünk a beteg állapotának, közérzetének javítása érdekében.

A járó beteg szakápolás keretében a következő feladatokat látjuk el:

 • Szondán át történő tápláláshoz és folyadék felvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és megtanítása
 • A trachealis kanűl tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása.
 • Állandó katéter cseréjéhez és rendszeres katéterezéshez, hólyag öblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok.
 • Az intravénás folyadék és elektrolit pótláshoz, parenterális gyógyszer beadásához kapcsolódó szakápolási feladatok.
 • Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok, és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása a mozgás segítése.
 • Műtéti területek, sebek ellátása, sztomaterápia és a különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolói feladatai, szájápolás.
 • Decubitus megelőzése, kezelése fekélyes bőrfelület ápolása.
 • Betegség következményeként átmenetileg, vagy véglegesen kiesett, vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez, pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok: gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása, hely és helyzetváltoztatás segítése.
 • Szükség esetén speciális tevékenységek végzése: oxigénterápia szívó alkalmazása.
 • Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.
 • Haldokló beteg ápolása.
 • A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia köréből gyógytorna, elektroterápia biztosítása.

Mentálhigiénés ellátás biztosítása

Az intézmény feladatkörében gondoskodik a lakó mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében biztosítja:

 • a személyre szabott bánásmódot
 • a konfliktushelyzetek megelőzésére egyéni, csoportos megbeszélést
 • szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit
 • a lakók családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit
 • gondozási, rehabilitációs tervek megvalósítását
 • hitélet gyakorlását (áhítatok, istentiszteletek tartása)
 • segíti az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok működését

A lakók korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szervezi:

 • az aktivitást segítő fizikai tevékenységet (torna,séta,sport)
 • a szellemi és szórakoztató tevékenységet (TV nézés,játékok,felolvasás)
 • kulturális tevékenységeket(ünnepségek,rendezvények, stb.)

Az aktivitást segítő tevékenységeknek rendszereseknek, valamint előre megtervezetteknek kell lenni. Az adaptálódás segítése, a mentálhigiénés gondozás az intézmény valamennyi dolgozójának a feladata.